Webdesign by Mayday.sk

Čo je jaskyňa? Význam jaskýň Jaskyne na Slovensku Ohrozenie jaskýň Ochrana jaskýň
Vitajte na stránke Ochrany jaskýň na Slovensku, 
na ktorej nájdete základné informácie o jaskyniach, aký majú význam, kde sa nachádzajú, v čom spočíva ich ohrozenie a aké druhy ochrany sa aplikujú.

Čo je jaskyňa?
Jaskyňou nazývame podzemnú dutinu, ktorá sa vytvorila prírodnými procesmi a je prístupná pre človeka. Za jaskyne sa nepovažujú človekom vytvorené podzemné priestory (pivnice, studne, banské diela), ani drobné prírodné dutinky a diery, do ktorých sa dospelý človek nemôže dostať.

Väčšina jaskýň sa vytvára v krasových horninách (najmä vápencoch) následkom rozpúšťacej činnosti vody obohatenej o oxid uhličitý (CO2) a obrusovaním stien podzemných dutín tečúcimi vodami. Jaskyne však vznikajú aj inými prírodnými procesmi v rôznych horninách, napr. zosunutím horninových blokov, vyvetrávaním na vrstevných plochách alebo sopečnou činnosťou.

V tmavom a vlhkom prostredí podzemných dutín sa tak vytvára jedinečný a osobitý jaskynný geobiosystém (zložky živej a neživej prírody: skalné horniny, usadeniny, voda, ovzdušie, živočíchy), ktorý je veľmi úzko spätý s prírodnými procesmi.

Na Slovensku rozlišujeme 11 hlavných genetických typov jaskýň. Základné formy výplní jaskýň sú znázorné a pomenované na ďalšej stránke.

Táto stránka vznikla ako projekt na predmet Environmentálna výchova na Fakulte ekológie a environmentalistiky v Banskej Štiavnici, Technická univerzita Zvolen.

© 2004 Ochrana jaskýň, Správa slovenských jaskýň, Štátna ochrana prírody                Podmienky    Kontakt