Design by Mayday.sk

Čo je jaskyňa? Význam jaskýň Jaskyne na Slovensku Ohrozenie jaskýň Ochrana jaskýň

Copyright © - Práva a povinnosti vyplývajúce z používania tejto prezentácie:
WEBOVÉ STRÁNKY Ochranajaskyn.Mayday.SK na adrese http://www.ochranajaskyn.mayday.sk.


PREČÍTAJTE SI PROSÍM DÔKLADNE TIETO PODMIENKY, KÝM ZAČNETE POUŽÍVAŤ NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY. POUŽITIE A TEDA AJ PREZERANIE WEBOVEJ STRÁNKY INDIKUJE, ŽE AKCEPTUJETE TIETO PODMIENKY. AK PODMIENKY UVEDENÉ NA TEJTO STRÁNKE NEAKCEPTUJETE, WEBOVÚ STRÁNKU NEPOUŽÍVAJTE A OPUSTITE JU HNEĎ.

PODMIENKY POUŽITIA A LEGÁLNE OBMEDZENIA

Použitie obsahu stránok - dokumentov, informácií, obrázkov:
Máte oprávnenie používať dokumenty (ako sú dokumenty, obrázky, a.i.) z tejto stránky za predpokladu, že všetky kópie budú zahŕňať toto prehlásenie o autorských právach, použitie týchto Dokumentov z tejto Stránky je určené výhradne len pre informatívne, nekomerčné alebo osobné účely a tieto dokumenty nebudú kopírované ani vystavené v žiadnom sieťovom počítači ani vysielané v žiadnom druhu média a dokumenty nebudú žiadnym spôsobom upravované alebo akokoľvek inak používané pre verejné alebo komerčné účely. Materiály na týchto stránkach sú chránené autorským zákonom a akékoľvek neoprávnené použitie týchto materiálov môže predstavovať porušenie autorských práv, ochrannej známky a ďalších práv. Pokiaľ porušíte ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok, vaše oprávnenie na používanie týchto stránok zaniká.

Medzi vyššie špecifikované dokumenty patrí tiež návrh a štruktúra stránky www.ochranajaskyn.mayday.sk a jej zdrojový kód. Úplné alebo čiastočné kopírovanie alebo napodobňovanie týchto prvkov je zakázané. Žiadne logotypy, informácie, grafika alebo obrázky z tohto serveru nesmú byť bez výslovného súhlasu a písomného dovolenia J. Gaál-a (ďalej len WEBMASTER), Správy slovenských jaskýň (ďalej len SSJ), Štátnej ochrany prírody (ďalej len ŠOP SR) alebo autorov fotografií, ktorými sú: M. Eliáš, V. Franc, Ľ. Gaál, A Limbrunner, L. Novotný, J. Zelinka (ďalej len AUTORI) alebo autorov textov, ktorými sú: RNDr. P. Bella, PhD., RNDr. Ľ. Gaál, RNDr. J. Zelinka, J. Gaál. (ďalej len AUTORI) kopírované ani šírené.

Znenie podmienok je záväzné. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené, sú vyhradené WEBMASTEROVI.

WEBMASTER ani AUTORI nezaručujú aktuálnosť, vhodnosť, presnosť, kompletnosť informácií obsiahnutých v dokumentoch publikovaných na tejto stránke pre akýkoľvek účel. Všetky dokumenty sú poskytované "tak ako sú" bez akýchkoľvek záruk na predajnosť, alebo vhodnosť k určitému účelu.

WEBMASTER ani AUTORI sa týmto zriekajú všetkých záruk a podmienok týkajúcich sa informácií v dokumentoch, vrátane všetkých predpokladaných záruk alebo podmienok vzťahujúcich sa k obchodovateľnosti, vhodnosti pre určitý účel, vlastníckych práv a neporušenia zmluvy.

WEBMASTER ani AUTORI nie sú zodpovední za žiadne zvláštne, nepriame, či následné škody, ani za žiadne škody vzniknuté stratou použiteľnosti alebo zisku a to aj v prípade zmluvného záväzku, zanedbania či inej protiprávnej akcie, ani za škody spôsobené alebo súvisiace s používaním informácií obsiahnutých v dokumentoch dostupných na tomto serveri.

Dokumenty publikované na tejto webstránke môžu obsahovať nepresnosti a pravopisné chyby. Do dokumentov sú pravidelne aplikované zmeny a WEBMASTER a AUTORI môžu uvádzané informácie kedykoľvek aktualizovať alebo pozastaviť dostupnosť bez predchádzajúceho upozornenia.

Niektoré odkazy na stránke Ochranajaskyn.mayday.SK (http://www.ochranajaskyn.mayday.sk) smerujú nad rámec tejto WWW stránky. Stránky, na ktoré tieto odkazy smerujú nie sú kontrolované WEBMASTEROM ani AUTORMI a preto WEBMASTER ani AUTORI nenesú žiadnu zodpovednosť za obsah, či skutočnosti súvisiace s odkazovaným WWW serverom.

Akékoľvek pripomienky adresujte WEBMASTEROVI, ktorým je Jozef Gaál, e-mail: ochranajaskyn@mayday.sk

Copyright © 2004 by Mayday.sk (www.mayday.sk

Všetky práva vyhradené. Neoprávnené kopírovanie, reprodukcia, prenajímanie, požičiavanie, verejné prevádzkovanie a vysielanie je zakázané. Žiadna časť tejto stránky nemôže byť kopírovaná, umiestnená vo vyhľadávacom systéme alebo vysielaná v žiadnej forme a žiadnym spôsobom, elektronicky, mechanicky, fotokópiou, nahrávkou alebo inak bez výhradného povolenia vydavateľa.

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring, lending, public performance and broadcasting prohibited. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. 

 

© 2004 Ochrana jaskýň, Správa slovenských jaskýň, Štátna ochrana prírody                Podmienky    Kontakt