Design by Mayday.sk

Čo je jaskyňa? Význam jaskýň Jaskyne na Slovensku Ohrozenie jaskýň Ochrana jaskýň
Všetky jaskyne sú chránené a zneprístupnené, okrem sprístupnených jaskýň, ktorých je 15, a verejnosti voľne prístupných jaskýň (táto kategória sa v súčasnosti pripravuje, 30 jaskýň).

1. Zákonná ochrana
Podľa Ústavy Slovenskej republiky sú jaskyne vo vlastníctve štátu. V zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. je každá jaskyňa prírodnou pamiatkou, na ktorú sa vzťahuje najprísnejší, 5. stupeň ochrany. Najvýznamnejšie jaskyne Slovenska sú vyhlásené na národné prírodné pamiatky. Akákoľvek ľudská činnosť v jaskyniach sa môže uskutočniť iba na základe povolenia príslušných krajských úradoch - odborov životného prostredia, v prípade národných prírodných pamiatok Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

2. Ochranné pásma
Na ochranu najohrozenejších jaskýň sa v ich spádovej oblasti (hydrologické povodie) alebo ohrozenej zóne vyhlasujú ochranné pásma.

3. Uzatváranie vchodov a označenie
Najvýznamnejšie jaskyne majú uzatvorené vchody a sú označené tabuľami ochrany prírody. Uzávery vchodov sú riešené tak, aby čo najmenej narúšali prírodný tvar otvoru. Nechávajú sa špeciálne otvory pre prelet netopierov a pre preliezanie živočíchov ako žaby, salamandry, chrobáky.

4. Ohradenie otvoru
V prípade vertikálnych jaskýň (priepastí) sa realizuje ohradenie otvoru. Zabezpečuje hlavne funkciu proti skĺznutia a pádu ľudí, zvierat do priepasti a z dôvodov vodohospodárskej ochrany.

5. Speleologická strážna služba
Speleologická strážna služba má 41 členov, ktorí sústavne kontrolujú otvory a zachovalosť najvýznamnejších jaskýň na Slovensku.

6. Monitorovanie
V Ochtinskej aragonitovej jaskyni je zavedený Kamerový systém monitorovania, ktorý neustále monitoruje pohyb návštevníkov.

7. Osveta
Dôležitá je aj osvetová činnosť, aby si čo najviac obyvateľov, najmä v krasových oblastiach, uvedomilo význam a dôležitosť zachovania týchto unikátnych a prekrásnych skvostov našej prírody.

Jaskyňa Ochtinská aragonitová jaskyňa a Dobšinská ľadová jaskyňa sú zaradené do svetového prírodného dedičstva v rámci UNESCO.

Jaskyňa Domica je lokalitou Ramsarského dohovoru na ochranu mokradí.

Výskum, ochranu a praktickú starostlivosť o jaskyne na Slovensku zabezpečujú Správa slovenských jaskýň a Štátna ochrana prírody SR. Ústrednú evidenciu a dokumentáciu jaskýň vykonáva Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Zriaďovateľom týchto odborných organizácií je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Dobrovoľnou organizáciu na prieskum a dokumentáciu jaskýň je Slovenská speleologická spoločnosť.

© 2004 Ochrana jaskýň, Správa slovenských jaskýň, Štátna ochrana prírody                Podmienky    Kontakt